Әгерҗе хәбәрләре

Әгерҗе районы

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Яшәеш

Чебешлђрне санар, килђчђкне барлар чак

"Тырыш хезмђтегез љчен рђхмђт сезгђ, авыл хезмђтчђннђре!" Узган ќомгада Казанныћ "Баскет-холл" спорт комплексында узган "Ућыш-2011" бђйрђмендђ бу сњзлђр Республика Президенты Рљстђм Мићнеханов, ТР авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов, башка ќитђкчелђр исеменнђн дђ књп тапкырлар яћгырады. Яхшы хезмђт сљендерђ Бђйрђм рухын "Баскет-холл" спорт комплексына якынаюга ук сизђргђ мљмкин иде...

"Тырыш хезмђтегез љчен рђхмђт сезгђ, авыл хезмђтчђннђре!" Узган ќомгада Казанныћ "Баскет-холл" спорт комплексында узган "Ућыш-2011" бђйрђмендђ бу сњзлђр Республика Президенты Рљстђм Мићнеханов, ТР авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов, башка ќитђкчелђр исеменнђн дђ књп тапкырлар яћгырады.

Яхшы хезмђт сљендерђ

Бђйрђм рухын "Баскет-холл" спорт комплексына якынаюга ук сизђргђ мљмкин иде бу кљнне: ђнђ, ашлык кљлтђлђре, ђнђ, быел 200 мећ тоннадан артык ашлык суктырып, республика буенча ќићњ яулаган Актаныш џђм Арча районнары игенчелђренећ ућышын тасвирлаучы рђсемнђр џђм олаулар. Шушы муллыкны тудырган џђр авыл хезмђтчђнен телгђ алып, алар алдында баш иясе килђ. Ђ мактау сњзлђрен тантанада катнашкан биш мећ авыл хезмђтчђне турында да ђйтергђ мљмкин булыр иде. Бђйрђмгђ безнећ районнан барган 53 хезмђтчђннећ дђ џђркайсы зурлау-мактауларга лаек. Џђр катнашучыныћ исемен аерым-аерым атауны максат итеп куймасак та, џђркайсыгыз "мића атап ђйтелгђн бит бу зурлау сњзлђре" дип кабул итсђгез иде, хљрмђтле авыл ућганнары.

"Ућыш бђйрђме"нећ дђ џђр мизгеле авыл хезмђтчђненђ мђдхия ќырлауга багышлануы гаќђп тњгел. Ђнђ, зур-зур видеоэкраннарда авыл кешесенећ тынгысыз тормышын тасвирлаучы фильм књрсђтелђ. Аннан књренгђнчђ, елныћ телђсђ кайсы фасылында - кыш, яз, ќђй, кљз булсынмы, игенче бер максатны књз ућында тотып эшли, ул - "мул ућыш ќыеп алу". Ђйе, чыннан да, Марат Ђхмђтов сњзлђре белђн ђйткђндђ, "авыл - њзенђ књрђ бер фђлсђфђ, аныћ серлђренђ тљшенмичђ авылда яшђп булмый" шул. Нђкъ менђ авыл фђлсђфђсен яхшы белгђн игенчелђрнећ тырышлыгы белђн быел Татарстан амбарларына биш миллион (!) тоннадан артык ашлык салынды, џђр гектардан уртача 32 центнердан артык ућыш ќыеп алынды. 2 миллион тоннадан артык шикђр чљгендере, бер миллион тоннадан артык бђрђћге ќыеп алыныр дип фаразлана. "Бу ућыш безгђ быел бик тђ кирђк иде. Узган елгы корылыктан соћ авыл хуќалыгын торгызу, иртђгђгђ ышаныч тудыру љчен бик мљџим иде бу. Уртак тырышлык белђн без моћа ирештек, зур рђхмђт сезгђ. Ничек кенђ булмасын, ић тђмлесе - њзебезнећ икмђк, Татарстан икмђге. Килђчђктђ дђ Ходай безне шушы икмђктђн аермасын!" - дигђн сњзлђр белђн сђламлђде бђйрђм кунакларын Марат Ђхмђтов.

"Узган ел авыл кешесен генђ тњгел, барыбызны да сынады. Нђкъ менђ сезнећ тырышлык белђн без агросђнђгать комплексын саклап кала алдык. Быел авыл кешесе љчен ел, чын мђгънђсендђ, бик ућышлы булды", - диде Рљстђм Мићнеханов та. Аерым рђхмђт сњзлђрен авыл хуќалыгы ветераннары, авыл хуќалыгы министры џђм район башлыклары исеменђ дђ юллады Илбашы. Ђ ић ућган механизаторлар, игенче џђм терлекчелђр Президент кулыннан Рђхмђт хатлары џђм бњлђклђр алу бђхетенђ дђ ирештелђр.

"Бњген, чыннан да, бик зур, кљтеп алынган бђйрђм. Без бу елны зур љметлђр баглап кљттек џђм љметлђребез акланды. Бњген тырыш хезмђтнећ ќимешлђрен ќыябыз", - дип тђбриклђде авыл хезмђтчђннђрен ТР Дђњлђт Советы Рђисе Фђрит Мљхђммђтшин. Авыл хуќалыгында књркђм ућышларга ирешкђн район башлыклары џђм авыл хуќалыгы идарђсе ќитђкчелђре, ић алдынгы бригада џђм коллективлар, агросђнђгать комплексын њстерњгђ зур тырышлык куйган инвесторлар бњлђклђрне Фђрит Хђйруллович џђм Марат Готович кулыннан кабул итеп алдылар. Ић яхшы сђнгать коллективлары џђм сђхнђ осталары чыгышы бђйрђм кунаклары љчен менђ дигђн рухи књчтђнђч булды.

Безнекелђр дђ булдыралар

Бу бђйрђм агрофирманыћ II филиалы "Кичкетаћ" бњлекчђсе механигы Мирзаян Зарипов џђм III филиалныћ "Кадыбаш" бњлекчђсе тракторчысы Вђсил Ситдыйков љчен аеруча истђлекле булгандыр: аларга ТР Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министрлыгы Дипломнары џђм акчалата бњлђклђр тапшырылды. Мирзаян Хуќиђхмђтович моннан 35 ел элек колхозда механик булып эшли башлый. Бњген дђ шушы џљнђренђ тугрылык саклый. "Техника телен" белњче дилђр аныћ кебеклђр турында. Вђсил Илдарович та инде 40 ел - трактор руле артында. Бњгенге кљндђ заманча "Нью Холланд" тракторында эшли, џђрвакыт хезмђт нормасын арттырып њтђп бара. "Лаеклы ялга киткђнче эшлђргђ ђле исђп", - дигђн нияттђ бу ќир уллары. Насыйп итсен Ходай.

Џђркемнећ исендђ калырлык итеп оештырылган иде быелгы "Ућыш" бђйрђме. "Бер генђ љлкђдђ эшлђњче хезмђтчђннђрне дђ болай зурламыйлардыр. Бу безгђ тагын да тырышып эшлђр љчен яхшы бер этђргеч булды", - диде Актаныш районы башлыгы Энгель Фђттахов, бђйрђмдђ катнашучылар исеменнђн чыгыш ясап.

Казаннан кайту юлында да сњз шушы бђйрђмнђн алган тђэсирлђр турында барыр инде дип уйлаган идем. Тик ялгышканмын. "Авыл кешесе, авыл башыннан чыгып китњгђ, абзарындагы терлеге, ишегалдындагы кош-кортлары турында уйлый башлый", дигђн сњзлђрне укыганым бар иде кайсыдыр китаптан. Бу сњзлђрнећ шулай икђнлегенђ бђйрђмнђн кайтканда тагын бер кат инандым. Юл ућаенда авыл агайлары авыл хуќалыгы љлкђсендђ њзлђрен борчыган проблемаларны уртага салып сљйлђшергђ дђ, эшлисе эшлђрне барларга да љлгерделђр. Ђ эшлиселђр, чыннан да, књп ђле: 150 гектардан артык мђйданда бђрђћге аласы, 30 гектардан чљгендер ќыясы бар. Моныћ љстенђ, бер мећ гектардан артык мђйданда кукуруз басулары кљтђ. Бу эшлђрне башкармыйча кышкы чорга тыныч књћел белђн кереп булмаячагын яхшы аћлый авыл хезмђтчђне. Шућа да бђйрђмнђрдђ дђ ќиће сызганулы аныћ. Бары сђламђтлек џђм матур кљннђр генђ бирсен иде инде Ходай.

Дания АБЗАЛИЕВА.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Районыбызга кагылышлы яңалыклар белән безнең  Telegram-каналдан танышыгыз


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев